Đề thi học kì 2 môn hóa 11

      7
SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

ĐỀ SỐ 04 – THI HỌC KÌ II – HÓA 11

Nhận biết

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 1: hiện nay, nguồn nguyên liệu chính để thêm vào anđehit axetic vào công nghiệp là

A. etanol. B. etan. C. axetilen. D. etilen.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 2: Ở đk thường hiđrocacbon nào dưới đây ở thể lỏng ?

A.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn hóa 11

C2H4 B. C2H2 C. C4H10 D. C6H6.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 3: chất nào sau đây có chức năng tạo kết tủa với hỗn hợp brom?

A. Phenol. B. Etilen. C. Benzen. D. Axetilen.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 4 : cho benzen + Cl2 (as) ta chiếm được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

A. C6H5Cl. B. p-C6H4Cl2. C. C6H6Cl6. D. m-C6H4Cl2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 5. Ancol làm sao sau đó là ancol bậc I ?

A. CH3-CH2OH B. CH3-CH(OH)-CH3

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. (CH3)3C-OH D. CH3-CH(OH)-CH2-CH3

Câu 6: Cho sơ vật phản ứng sau : CH3–C≡CH + AgNO3/NH3 X + NH4NO3

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

X bao gồm công thức cấu trúc là ?

A. CH3–C–Ag≡C–Ag. B. CH3–C≡C–Ag.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Ag–CH2–C≡C–Ag. D. A, B, C đều rất có thể đúng.

Câu 7: Axit acrylic tất cả công thức là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. CH2=C(CH3)COOH. B. C6H5COOH. C. CH2=CHCOOH. D. CH3COOH.

Câu 8: Axit axetic không làm phản ứng với hóa học nào sau đây?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. ZnO. B. CaCO3. C. MgCl­2. D. NaOH.

Câu 9: Chất nào đây hoàn toàn có thể làm mất màu dung dịch brom :

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. C4H10 B. C2H5OH

C. C3H6 D. C6H6

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 10: Phenol bội phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaCl B. KOH. C. NaHCO3 D. HCl

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 11 : Glixerol gồm công thức là

A. C2H5OH. B. C2H4(OH)2. C. CH3OH. D. C3H5(OH)3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 12 : Ankin là các hiđrocacbon ko no, mạch hở, gồm công thức tầm thường là

A. CnH2n-2 (n ≥3). B. CnH2n (n ≥2).

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6).

Câu 13: Để chuyển hoá ankin thành ankan ta triển khai phản ứng cộng H2 trong đk có xúc tác :

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Ni, to. B. Mn, to. C. Pd/ PbCO3, to. D. Fe, to.

Câu 14: Cho bội nghịch ứng : . Vậy hóa học X là hóa học nào dưới đây ?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. C2H5OH. B. CH3OH C. C2H4(OH)2 D. C3H7OH

Câu 15 : Benzen có khá nhiều ứng dụng thực tế, là 1 hoá chất đặc trưng trong hoá học, tuy nhiên khi benzen lấn sân vào cơ thể, nhân thơm bị oxi hoá theo số đông cơ chế phức hợp tạo thích hợp chất rất có thể gây ung thư. Bởi vì vậy, thời nay người ta ráng benzen bởi toluen làm dung môi trong số phòng thí điểm hữu cơ. Công thức của toluen là:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. C6H6. B. C6H5CH3.

C. C6H5CH=CH2. D. CH3-C6H4-CH3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 16 : Ancol metylic không công dụng với

A. CuO. B. NaOH. C. Na. D. C2H5OH.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Thông đọc

Câu 17: Phân tử khối trung bình của polietilen (PE) là 420000. Hệ số polime hóa của PE là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 20000. B. 17000. C. 15000. D. 18000.

*

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 18. Cho sơ đồ điều chế như thí nghiệm sau:

hiện tượng kỳ lạ quan ngay cạnh được là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Dung dịch brom từ gray clolor đỏ đưa sang color tím

B. Không hiện tượng lạ gì xảy ra.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. dung dịch brom từ gray clolor đỏ bị mất màu

D. dung dịch brom bị mất color và gồm kết tủa xuất hiện

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 19: Cho m gam anđehit axetic (CH3CHO) thâm nhập phản ứng tráng gương trong hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chiếm được 5,4 gam Ag. Giá trị của m là

A. 4,4. B. 3,3. C. 2,2. D. 1,1.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 20: Để phân biệt các khí etilen, axetilen, metan có thể dùng thuốc test là :

A. Dung dịnh KMnO4. B. dung dịch Br2.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. dung dịch AgNO3/NH3. D. hỗn hợp Br2, dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 21: Đốt cháy trọn vẹn 3,7 gam axit no, đối kháng chức, macḥ hở X, chiếm được 3,36 lít Changhieuusa.com.vn (đktc). Số CTCT của X là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 22: chất nào dưới đây có đồng phân hình học?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 1,2-đicloetan. B. But-2-en. C. 2-clopropen. D. But-2-in.

Xem thêm: Nguồn Gốc Của Chiếc Khăn Quàng Đỏ Là Gì? Xuất Xứ Của Khăn Quàng Đỏ Và Lời Hô Sẵn Sàng!

Câu 23. mang đến m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với năng suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được 75 gam kết tủa. Quý hiếm của m là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 55. B. 75. C. 65. D. 8.

Câu 24 : Cho phản ứng : C6H6 + Br2 X + HBr. Tên gọi của X là :

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. brombenzen B. m-bromtoluen C. p-bromtoluen D. O-bromtoluen

Câu 25. Crackinh 0,25 mol C5H12 thu được các thành phần hỗn hợp X gồm: CH4, C2H6, C3H8, C5H10, C4H8, C3H6, C2H4, C5H12 với H2. Đem đốt cháy hết tổng thể hỗn hòa hợp X chiếm được x gam Changhieuusa.com.vn và y gam H2O. Vậy cực hiếm của x cùng y lần lượt là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 55 với 180 B. 44 và 18 C. 44 với 27 D. 55 và 27.

Câu 26 : Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với bí quyết phân tử C8H10 là :

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 27: đúng theo chất bao gồm công thức kết cấu như sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

thương hiệu hợp chất đó theo danh pháp IUPAC là

A. Axit 2,4-đietylpentanoic. B. Axit 2-metyl-4-etylhexanoic.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Axit 2-etyl-4-metylhexanoic. D. Axit 2-metyl-5-cacboxiheptan.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon mạch hở liên tiếp trong hàng đồng đẳng chiếm được 44 gam Changhieuusa.com.vn với 12,6 gam H2O. Nhị hiđrocacbon chính là :

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. C3H8, C4H10. B. C2H4, C3H6. C. C3H4, C4H6. D. C5H8, C6H10.

Câu 29: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều chức năng được với hỗn hợp NaOH là:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 30: Đem khử nước 15,48 gam hỗn hợp 2 ancol no 1-1 chức sau đó nhau trong hàng đồng đẳng bằng H2SO4 đặc, sinh sống 170oC, thu được tất cả hổn hợp hai olefin cùng 5,4 gam nước. Cách làm 2 ancol là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. CH3OH và C2H5OH. B. C3H7OH và C4H9OH.

C. C2H5OH và C3H7OH. D. C4H9OH với C5H11OH.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 31 : Khi nấu nóng butan-2-ol với H2SO4 quánh ở 170oC thì nhận thấy sản phẩm đó là

A. but-2-en. B. đibutyl ete.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. đietyl ete. D. but-1-en.

Câu 32: Nhận định làm sao sau đó là không đúng ?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Phản ứng lên men giấm ancol etylic nhận được axit axetic.

B. Một anđehit solo chức mạch hở bất kỳ, cháy cho số mol H2O bé dại hơn số mol Changhieuusa.com.vn phải là 1 anđehit chưa no.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Phenol là chất lỏng tan nhiều trong nước

D. Phản ứng của propin cùng với AgNO3/NH3 ko được call là bội phản ứng tráng bạc.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Vận dụng

Câu 33: Cho những chất sau : Etilen, andehit oxalic, , but-1-in, metanol, but-2-in, andehit axetic, axetilen, axit fomic, etan. Số hóa học phản ứng với AgNO3/NH3 là :

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 4 B. 3 C. 6 D. 5

Câu 34: cho m gam một ancol (rượu) no, solo chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình bớt 0,32 gam. Các thành phần hỗn hợp hơi thu được tất cả tỉ khối so với hiđro là 15,5. Cực hiếm của m là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 0,32. B. 0,46. C. 0,92. D. 0,64.

Câu 35: mang lại lần lượt Na, hỗn hợp NaOH vào những chất phenol, axit axetic, anđehit axetic, ancol etylic . Số lần gồm phản ứng xẩy ra là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 3. B. 4. C. 5 D. 6.

Câu 36: Trung hoà 3,88 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả hai axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng nhận được 5,2 gam muối bột khan. Nếu đốt cháy trọn vẹn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) nên dùng là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 1,12 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 2,24 lít.

Vận dụng cao

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 37: các thành phần hỗn hợp X có C3H8O3 (glixerol), CH3OH, C2H5OH, C3H7OH với H2O. đến m gam X chức năng vời na dư thu được 3,36 lít (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được 11,34 gam H2O. Biết vào X glixerol chiếm 25% về số mol. Giá trị của m gần nhất với?

A. 11 gam B. 10 gam C. 12 gam D. 13 gam

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 38: Cho những phát biểu sau:(1) Do có tính gần cạnh trùng, fomon được dùng để làm ngâm mẫu mã động vật.(2) Phenol gia nhập phản ứng vắt brom cực nhọc hơn benzen.(3) Anđehit công dụng với H2 (dư) tất cả xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một.(4) những hiđrocacbon bao gồm số nguyên tử C thấp hơn 5 thì tất cả trạng thái khí ở đk thường.(5) nguyên liệu để thêm vào axit axetic theo phương thức hiện đại là metanol.

(6) Axit cacboxylic đựng vòng benzen C8H8hanghieuusa.com.vn gồm 4 đồng phân cấu tạo.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(7) hoàn toàn có thể phân biệt metanol cùng etylen glicol bởi Cu(OH)2Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 6. D. 6.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 39: Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả CH4, C2H2, C2H4 với C3H6, kế tiếp dẫn thành phầm cháy trải qua bình đựng nước vôi trong dư thấy xuất hiện 12 gam kết tủa, đôi khi thấy khối lượng dung dịch tăng 6,44 gam, thanh lọc kết tủa đun nóng phần nước lọc thu được 8 gam kết tủa nữa . Còn mặt khác 10,1 gam X bội nghịch ứng tối đa cùng với a mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,15. B. 0,25. C. 0,10. D. 0,06.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 40: triển khai phản ứng tráng bội nghĩa anđehit axetic với hỗn hợp AgNO3/NH3, người ta tiến hành các bước sau đây:

cách 1: Rửa sạch các ống nghiệm, bằng phương pháp nhỏ vào mấy giọt kiềm NaOH, đun nóng nhẹ, tráng đều, tiếp đến đổ đi và tráng lại ống nghiệm bởi nước cất.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

bước 2: Nhỏ vào ống nghiệm trên 2 giọt dung dịch AgNO3 cùng 1 giọt hỗn hợp NH3, trong ống nghiệm lộ diện kết tủa nâu xám của bội nghĩa hiđroxit, nhỏ dại tiếp vài giọt dung dịch NH3 đến lúc kết tủa tan hết.

cách 3: Nhỏ tiếp vào ống nghiệm 2 giọt hỗn hợp CH3CHO.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Bước 4: Lắc đều ống nghiệm, đun phương pháp thủy (trong cốc nước nóng) vài ba phút nghỉ ngơi 60 – 70oC

Cho các phát biểu sau:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(1) Sau bước 4 quan giáp thấy thành ống nghiệm sáng loáng như gương.

(2) Ở cách 4 xảy ra phản ứng lão hóa – khử trong số đó andehit axetic là chất bị khử

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) Ở cách 1, phương châm của NaOH là để gia công sạch mặt phẳng ống nghiệm.

(4) Trong bước 2, khi nhỏ tuổi tiếp hỗn hợp NH3 vào, kết tủa nâu xám của tệ bạc hidroxit bị hòa tan vị tạo thành phức bạc đãi +.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(5) thành phầm hữu cơ thu được trong dung dịch sau bước 4 có công thức phân tử là C2H7Nhanghieuusa.com.vn.

(6) Sau bước 3, ta yêu cầu lắc hầu hết để hỗn hợp được trộn đều.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(7) Trong cách 4, để kết tủa bạc tình nhanh bám vào thành ống nghiệm ta phải luôn luôn lắc đều tất cả hổn hợp phản ứng.

(8) rất có thể thay dung dịch NH3 bởi dung dịch NaOH.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(9) Ở cách 3 nếu núm CH3CHO bằng phương pháp sục khí axetilen vào ống nghiệm thì thu được hiện tượng kỳ lạ tương tự.

Số tuyên bố đúng là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 5. B. 4. C. 7. D. 6.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

hanghieuusa.com.vn Education nhờ cất hộ thầy cô link tải về đề thi

6 ĐỀ THI HỌC KÌ II – SIÊU PHẨM – HÓA 11 – ĐÁP ÁN – Đề 4

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Tổng thích hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học