Phật thuyết a di đà kinh

      13

*

*
*
Kệ Khai Kinh
Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầuTrăm nghìn muôn kiếp khó khăn tìm cầuCon ni nghe thấy siêng trì tụngNguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầuNam mô Liên Trì Hải Hội Phật người thương Tát (3 lần)Như vậy tôi nghe: Một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, sân vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc, với đại Tỳ-kheo một nghìn nhị trăm năm mươi vị thuộc ở chung, đầy đủ là bậc đại A La Hán, mọi bạn đều biết đến.Đó là Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha-Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-dà, Nan-đà, A Nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-Lô phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-ni, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà, và những vị đệ tử khủng như vậy nhiều nữa; cùng các vị Bồ-tát Ma-ha-tát như Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, A-dật-đa Bồ-tát, Càn-đà-ha-đề Bồ-tát, thường Tinh Tấn bồ tát và các vị Bồ-tát to nhiều như thế nữa; cùng với Thích Đề hoàn Nhơn..v..v..

Bạn đang xem: Phật thuyết a di đà kinh

Vô lượng chư thiên đại bọn chúng đồng câu hội.Bấy giờ tiên phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất: "Từ phía trên qua phương Tây biện pháp mười vạn ức cõi Phật, gồm một nhân loại tên là rất Lạc, nước ấy có Phật hiệu là A Di Đà hiện tại đang thuyết pháp sinh sống đó.Này Xá-lợi-phất! vị sao call nước cơ tên là cực Lạc?Vì bọn chúng sanh của nước ấy không tồn tại các khổ não, chỉ hưởng phần nhiều điều vui, cho nên người ta gọi là rất Lạc.Lại này Xá-lợi-phất! Cõi nước rất Lạc tất cả bảy lớp lan thuẩn, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp mặt hàng cây đều bằng bốn thiết bị báu vây quanh sát vòng, cho nên vì vậy nước ấy tên là rất Lạc.Lại này Xá-lợi-phất! Cõi nước rất Lạc gồm ao bảy báu, nước tám công đức tràn trề trong đó. Đáy ao toàn trải cát bằng vàng. Thềm đường bốn phía bởi vàng, bạc, lưu ly, trộn lê vừa lòng thành. Bên trên có lầu bao gồm các, cũng sử dụng đủ các loại vàng, bạc, lưu lại ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não nhằm trang sức.Hoa sen trong ao to như bánh xe, greed color có tia nắng xanh, màu đá quý có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh nắng đỏ, màu trắng có ánh sánh trắng, thơm ngạt ngào vi diệu.Này Xá-lợi-phất, cõi nước cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế!Lại này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia, hay trổi nhạc trời, tiến thưởng ròng làm cho đất, ngày đêm sáu thời, mưa hoa Mạn-đà-la cõi trời. Bọn chúng sanh làm việc cõi ấy, cứ mỗi sáng sớm, hay được sử dụng đãy y, đựng những hoa đẹp, mang cúng dường mười vạn ức Phật làm việc phương khác, vừa đến giờ ăn, trở về nước mình, ăn cơm, gớm hành.Này Xá-lợi-phất, cõi nước cực Lạc thành quả công đức trang nghiêm như thế! Lại này nữa Xá-lợi-phất, cõi nước kia thường có những loài chim mầu sắc kỳ diệu, như Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, cùng Mạng. Những thứ chim này, đêm ngày sáu thời, hót báo cáo hòa nhã, giờ ấy diễn xướng năm căn, năm lực, bảy Bồ-đề phần, tám thánh đạo phần. Những pháp như thế ấy, bọn chúng sanh sống nước cơ nghe âm nhạc này rồi, thảy hầu như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! Này Xá-lợi-phất, ông chớ cho rằng chim này thiệt là vì tội báo sinh ra. Tại sao thế? bởi vì cõi nước của Phật kia không tồn tại ba ác đạo. Này Xá-lợi-phất, cõi nước của Phật cơ còn không mang tên của ác đạo, huống chi lại sở hữu thật. Các thứ chim ấy đều là do Phật A Di Đà hy vọng cho giờ đồng hồ Pháp âm truyền khắp mà biến đổi ra như thế.Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia, gió vơi lay động những hàng cây báu và những lưới báu, phát ra âm nhạc vi diệu, y như trăm ngàn thứ âm thanh đồng trỗi một lượt. Ai nghe tiếng này rồi, tự nhiên và thoải mái đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức chỉnh tề như thế.Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ về sao? nguyên nhân Đức Phật kia có tên là A Di Đà? Này Xá-lợi-phất, Đức Phật cơ có ánh nắng vô lượng, chiếu suốt mười phương cõi nước không trở nên chướng ngại, cho nên có tên là A Di Đà. Lại này Xá-lợi-phất, mạng sống của Phật kia với nhân dân của Ngài, vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ kiếp, mang lại nên có tên là A Di Đà. Này Xá-lợi-phất, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã mười kiếp. Lại này Xá-lợi-phất, Đức Phật kia tất cả vô lượng vô biên chúng đệ tử Thanh Văn hầu như là bực đại A-la-hán, tất yêu tính đếm mà biết được, những chúng Bồ-tát cũng nhiều như thế.Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức chỉnh tề như thế! Lại này Xá-lợi-phất, cõi nước rất Lạc, chúng sanh sinh về đều là bực A-bệ-bạt-trí. Vào đó có không ít vị nhất sanh ngã xứ. Số đó nhiều tới nỗi cấp thiết tính đếm nhưng mà biết được, chỉ có dùng số vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ để nói. Này Xá-lợi-phất, bọn chúng sanh nghe được những điều này, phải đề nghị phát nguyện, nguyện sinh về nước kia.

Xem thêm: Khởi Tố Bác Sỹ Vụ Thẩm Mỹ Viện Cát Tường Đã Hợp Pháp Kinh Doanh

Lý do thế? bởi được ở thuộc một khu vực với các bậc Thượng thiện nhơn. Này Xá-lợi-phất, không nên nhận định rằng có tí chút nhơn duyên phước đức căn lành mà lại được sanh về nước cơ đâu.Này Xá-lợi-phất, nếu có hàng thiện nam thiện cô gái nào nghe nói đến Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, nhì ngày, cha ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bẩy ngày, nhất trung khu bất loạn. Bạn ấy khi lâm chung thấy Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi chết bạn ấy trung tâm không điên đảo, liền được vãng sinh về trái đất Cực Lạc của Phật A Di Đà. Này Xá-lợi-phất. Ta thấy các điều lợi ấy cần mới nói như vậy. Nếu bao gồm chúng sinh làm sao nghe ta nói đây, phải buộc phải phát nguyện sinh về nước kia.Này Xá-lợi-phất, như ta hôm nay ngợi khen tác dụng về công đức bắt buộc nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Ở phương Đông cũng có thể có Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị hầu như ở cõi nước của mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên nắm giới, nói lời thật thà như vầy: chúng sanh các ngươi phải yêu cầu tin vào công đức khen ngợi quan trọng nghĩ bàn cùng "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở trái đất phương Nam tất cả Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Giống hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị hầu hết ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cả tam thiên đại thiên cầm giới, nói lời trung thực như vầy: bọn chúng sanh những ngươi đề xuất tin vào công đức khen ngợi quan trọng nghĩ bàn với "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở quả đât phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị hầu hết ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên vắt giới, nói lời trung thực như vầy: chúng sanh những ngươi cần tin vào công đức khen ngợi quan yếu nghĩ bàn cùng "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở trái đất phương Bắc có Phật Diệm Kiên, Phật buổi tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh. Hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị rất nhiều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên cố gắng giới, nói lời thật thà như vầy: bọn chúng sanh những ngươi bắt buộc tin vào công đức khen ngợi chẳng thể nghĩ bàn với "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, thế giới phương Dưới gồm Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị phần đông ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên vắt giới, nói lời trung thực như vầy: chúng sanh những ngươi đề xuất tin vào công đức khen ngợi quan trọng nghĩ bàn, cùng "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở quả đât phương Trên gồm Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật mùi hương Thượng, Phật mùi hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp sắc đẹp Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến độc nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị mọi ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên cầm cố giới, nói lời thành thật như vầy: chúng sanh những ngươi cần tin vào công đức khen ngợi bắt buộc nghĩ bàn, và "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ý của ông suy nghĩ sao? tại sao gọi là "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm"? Này Xá-lợi-phất, nếu tất cả kẻ thiện nam tín đồ thiện phái nữ nào nghe ghê này mà thọ trì, cùng nghe được thương hiệu của chư Phật, thì những thiện nam thiện thanh nữ ấy gần như được toàn bộ chư Phật hộ niệm mang đến và rất nhiều được ko thối chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì vậy này Xá-lợi-phất, những ông hãy yêu cầu tin nhấn lời ta với lời chư Phật nói.Này Xá-lợi-phất, nếu có người đã vạc nguyện, vẫn phát nguyện, vẫn phát nguyện hy vọng sanh về nước của Phật A Di Đà thì các người đó đều được ko thối chuyển chỗ đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc sẽ sanh, hoặc sẽ sanh về, hoặc đang sanh. Do đó này Xá-lợi-phất, những thiện nam tử thiện nữ giới nhân, giả dụ ai có lòng tin hãy đề xuất phát nguyện sanh về cõi nước kia.Này Xá-lợi-phất, như ta lúc này khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các Đức Phật tê cũng ngợi khen công đức thiết yếu nghĩ bàn của ta với nói như thế nầy: Đức Phật đam mê Ca Mâu Ni đã làm được những vấn đề rất khó làm cùng ít có; sống trong cõi vn Bà, vào đời ác năm trược: Kiếp trược, con kiến trược, Phiền não trược, bọn chúng sanh trược, Mạng trược được trái A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Ngài giảng cho các chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian cực nhọc tin này.Này Xá-lợi-phất, nên tìm hiểu ta ngơi nghỉ đời ác năm trược thao tác khó làm này, được quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, nói cho tất cả thế gian pháp cạnh tranh tin này, thật là vô cùng khó!Phật nói gớm này rồi, ngài Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo, tất cả người, trời, A-tu-la... ở thế gian nghePhật nói rồi đều phấn chấn tin nhận, lễ Phật mà lại lui ra.Chấm xong Kinh Phật Thuyết A Di ĐàChú Trừ toàn bộ Nghiệp Chướng Vãng sinh Tịnh Độ:
Nam tế bào a di nhiều bà dạĐa tha dà đa dạĐa địa dạ thaA di rị đô bà tìA di rị nhiều tất đam bà tìA di rị đa tì ca lan đếA di rị nhiều tì ca lan đaDà di nị dà dà naChỉ đa ca lệTa bà ha (3 lần)Kệ Tán Phật A Di ĐàA Di Đà Phật thân sắc vàng,Tướng tốt rực rỡ hào quang đãng sáng ngời,Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,Mắt vào ngần, bốn biển cả long lanh,Ánh hào quang hóa vô vàn Phật,Vô số người tình Tát hiện nay ở trong,Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,Chín phẩm sen kim cương lên giải thoát.Nam tế bào Tây Phương cực Lạc nhân loại Đại từ bỏ Đại Bi A Di Đà Phật (3 lần)Nam mô A Di Đà Phật (niệm liên tục)