Thẩm mỹ viện trương kiều xuân tuyển dụn thanh hoag

      1
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1706/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày trăng tròn tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7, LỚP 10 SỬ DỤNG vào CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔTHÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Thẩm mỹ viện trương kiều xuân tuyển dụn thanh hoag

Phê lưu ý kèm theo quyết định này danh mục sách giáo khoa lớp7, lớp 10 thực hiện trong cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông trên địa phận thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng công sở Ủy ban quần chúng Thành phố; giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo; chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởngcác cơ quan, 1-1 vị, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

địa điểm nhận: - Như Điều 3; - Đ/c túng thư Thành ủy; - Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo; - thường trực Thành ủy; - trực thuộc HĐND Thành phố; - quản trị UBND Thành phố; - những Phó chủ tịch UBND Thành phố; - VPUB: CVP, những Phó Chánh Văn phòng; những phòng: KGVX, TH; - Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Chử Xuân Dũng

DANH MỤC

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Ngữ văn 7, tập một (Cánh Diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng nhà biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc.

Đại học Sư phạm TP hồ Chí Minh

Ngữ văn 7, tập hai (Cánh Diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng nhà biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Phước Hoàng, Nguyễn Văn Lộc.

Đại học Sư phạm TP hồ Chí Minh

2

Ngữ văn 7, tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi táo tợn Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng công ty biên), Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 7, tập nhì (Kết nối học thức với cuộc sống)

Bùi bạo phổi Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng chủ biên), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh Chi, Đặng Lưu.

Giáo dục Việt Nam

3

Toán 7, tập một (Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng công ty biên kiêm nhà biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Đại học tập Sư phạm

Toán 7, tập nhì (Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng công ty biên kiêm chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn đánh Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Đại học tập Sư phạm

4

Toán 7, tập một (Kết nối học thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng công ty biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Cung cụ Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần mạnh mẽ Cường, Doãn Minh Cường, nai lưng Phương Dung, Sĩ Đức Quang, lưu lại Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Giáo dục Việt Nam

Toán 7, tập nhị (Kết nối trí thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng nhà biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Cung nắm Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần dạn dĩ Cường, Doãn Minh Cường, trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, lưu lại Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Giáo dục Việt Nam

5

Toán 7, tập một (Chân trời sáng sủa tạo)

Trần nam Dũng (Tổng chủ biên), trằn Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh.

Giáo dục Việt Nam

Toán 7, tập nhị (Chân trời sáng tạo)

Trần phái mạnh Dũng (Tổng công ty biên), nai lưng Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh.

Giáo dục Việt Nam

6

Tiếng Anh 7 Macmillan Motivate!

Hoàng Tăng Đức (Tổng công ty biên), Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Khoa Anh Việt.

Đại học tập Sư phạm TP hồ nước Chí Minh

7

Tiếng Anh 7 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị bỏ ra (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn.

Giáo dục Việt Nam

8

Tiếng Anh 7 Explore English

Nguyễn thanh thản (Tổng nhà biên), Lê Nguyễn Như Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Đinh nai lưng Hạnh Nguyên.

Đại học tập Sư phạm TP hồ nước Chí Minh

9

Tiếng Anh 7 English Discovery

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền.

Đại học Sư phạm

10

Tiếng Anh 7 THiNK

Trương Thị Thanh Hoa (Chủ biên), Cao Hồng Phát, Đoàn Thanh Phương, Bùi Thị Phương Thảo, Lê Thùy Trang.

Đại học Sư phạm

11

Tiếng Anh 7 Bloggers-Smart

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), cai quản Lê Duy, Lê Tấn Cường, Lâm Như Bảo Trân.

Đại học non sông TP hồ Chí Minh

12

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng công ty biên kiêm công ty biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.

Đại học Sư phạm TP hồ Chí Minh

13

Tiếng Anh 7 Friends Plus

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ Vạn Xuân, trần Nguyễn Thụy Thoại Lan.

Giáo dục Việt Nam

14

Tiếng Anh 7 Right on!

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm công ty biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên.

Đại học Sư phạm TP hồ Chí Minh

15

Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 (Cánh Diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Đinh quang đãng Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng nhà biên), Nguyễn Văn Biên, Đào Tuấn Đạt, Phan Thị Thanh Hội, Ngô Văn Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Phạm Xuân Quế, Trương Anh Tuấn, Ngô Văn Vụ.

Đại học tập Sư phạm

16

Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 (Kết nối học thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng công ty biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng nhà biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, è Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, Vũ Trọng Rỹ, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến.

Giáo dục Việt Nam

17

Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Tổng nhà biên, kiêm công ty biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng chủ biên), Nguyễn Công Chung, trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Lịch, è Thị Kim Ngân, è Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, nai lưng Ngọc Thắng, Nguyễn Tấn Trung.

Xem thêm: Bệnh Viện Thẩm Mỹ Viện Uy Tín Ở Thái Lan, Bệnh Viện Thẩm Mỹ Tại Thái Lan

Giáo dục Việt Nam

18

Lịch sử với Địa lí 7 (Kết nối học thức và cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng công ty biên xuyên suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chú biên cấp thcs phần lịch sử), Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng nhà biên phần định kỳ sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn; Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu Phương (đồng chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, giá tiền Công Việt.

Giáo dục Việt Nam

19

Lịch sử và Địa lí 7 (Cánh Diều)

Đỗ thanh thản (Tổng chủ biên phần định kỳ sử), Nguyễn nỗ lực Bình (Chủ biên phần kế hoạch sử), Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn dạn dĩ Hưởng, Vũ Đức Liêm, Nguyễn Văn Ninh, Ninh Xuân Thao; Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (đồng Tổng công ty biên phần Địa lí), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tường Huy, trần Thị Thanh Thủy, Hoàng Phan Hải Yến, Ngô Thị Hải Yến.

Đại học Sư phạm

20

Lịch sử và Địa lí 7 (Chân trời sáng tạo)

Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (đồng nhà biên phần kế hoạch sử); nai lưng Văn Nhân, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Trà My, hồ nước Thanh Tâm, Nguyễn Đức Hòa; Nguyễn Kim Hồng (Tổng công ty biên phần Địa lí); Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng nhà biên phần Địa lí); Vũ Thị Bắc, nai lưng Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung.

Giáo dục Việt Nam

21

Giáo dục công dân 7 (Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng công ty biên), Phạm Việt win (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang.

Đại học Huế

22

Giáo dục công dân 7 (Chân trời sáng tạo)

Huỳnh Văn tô (Tổng công ty biên), Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam.

Giáo dục Việt Nam

23

Giáo dục công dân 7 (Kết nối học thức với cuộc sống)

Nguyễn Thị Toan (Tổng công ty biên), trằn Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.

Giáo dục Việt Nam

24

Âm nhạc 7 (Kết nối học thức với cuộc sống)

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh chính (đồng Tổng công ty biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Giáo dục Việt Nam

25

Âm nhạc 7 (Chân trời sáng sủa tạo)

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, è Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My.

Giáo dục Việt Nam

26

Âm nhạc 7 (Cánh Diều)

Đỗ Thanh Hiên (Tổng nhà biên kiêm công ty biên), Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Tuyên.

Đại học Sư phạm TP hồ nước Chí Minh

27

Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng chế 1)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng công ty biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng chủ biên), Nguyễn Đức Giang, Võ Thị Nguyên, Đàm Thị Hải Uyên, è Thị Vân.

Giáo dục Việt Nam

28

Mĩ Thuật 7 (Kết nối trí thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng công ty biên), Đoàn Thị Mỹ hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương.

Giáo dục Việt Nam

29

Mĩ Thuật 7 (Chân trời sáng tạo 2)

Nguyễn Thị May (Tổng nhà biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), trần Đoàn Thanh Ngọc, Lâm Yến Như.

Giáo dục Việt Nam

30

Mĩ Thuật 7 (Cánh Diều)

Phạm Văn tuyến (Tổng công ty biên kiêm nhà biên), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Đại học Sư phạm

31

Tin học 7 (Kết nối trí thức với cuộc sống)

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai.

Giáo dục Việt Nam

32

Tin học tập 7 (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng nhà biên), hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê.

Đại học tập Sư phạm

33

Tin học 7 (Chân trời sáng tạo)

Quách tất Kiên (Tổng công ty biên, kiêm nhà biên), Phạm Duy Phượng Chi, Quách vớ Hoàn, hồ Thị Hồng.

Giáo dục Việt Nam

34

Công nghệ 7 (Chân trời sáng sủa tạo)

Bùi Văn Hồng (Tổng công ty biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, Nguyễn Thị Thúy.

Giáo dục Việt Nam

35

Công nghệ 7 (Cánh Diều)

Nguyễn Tất thắng (Tổng công ty biên), Dương Văn Nhiệm (Chủ biên), Phạm Thị Lam Hồng, Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh.

Đại học tập Sư phạm TP hồ nước Chí Minh

36

Công nghệ 7 (Kết nối học thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu Hương, Kim Văn Vạn.

Giáo dục Việt Nam

37

Giáo dục thể chất 7 (Cánh Diều)

Lưu quang đãng Hiệp (Tổng công ty biên), Bùi Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy.

Đại học Sư phạm

38

Giáo dục thể hóa học 7 (Kết nối trí thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng công ty biên), hồ nước Đắc đánh (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường sơn Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần khỏe khoắn Hùng.

Giáo dục Việt Nam

39

Giáo dục thể chất 7 (Chân trời sáng tạo)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng công ty biên), giữ Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, trần Thái Ngọc, Phạm Thái Vinh.

Giáo dục Việt Nam

40

Hoạt đụng Trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời trí tuệ sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ quang quẻ Tuyên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, trần Bảo Ngọc, è cổ Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn.

Giáo dục Việt Nam

41

Hoạt rượu cồn Trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Cánh Diều)

Nguyễn Dục quang quẻ (Tổng công ty biên), Nguyễn Đức đánh (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân.

Đại học tập Sư phạm TP hồ nước Chí Minh

42

Hoạt đụng Trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Kết nối trí thức với cuộc sống)

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), è cổ Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Giáo dục Việt Nam

(Danh mục gồm42 sách giáo khoa lớp 7)

DANH MỤC

SÁCHGIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG trong CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHÀ NỘI(Kèm theo ra quyết định số /QĐ-UBNDngày /5/2022 của Ủy ban nhân dân tp Hà Nội)

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Ngữ văn 10, Tập một

(Kết nối học thức với cuộc sống)

Bùi mạnh dạn Hùng (Tổng nhà biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 10, Tập hai

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Bùi mạnh bạo Hùng (Tổng công ty biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), è Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Bùi mạnh bạo Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), è Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân

2

Ngữ văn 10, Tập một

(Cánh Diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, è cổ Văn Sáng

Đại học Huế

Ngữ văn 10, Tập hai

(Cánh Diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng công ty biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, è cổ Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn

Chuyên đề tiếp thu kiến thức Ngữ Văn 10

(Cánh Diều)

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng nhà biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương

3

Ngữ văn 10, Tập một (Chân trời sáng sủa tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm Vân

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, trần Lê Duy, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, nai lưng Lê Hoa Tranh, Đoàn Thị Thu Vân

Chuyên đề học hành Ngữ Văn 10 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, nai lưng Lê Duy, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, nai lưng Lê Hoa Tranh, Đoàn Thị Thu Vân

4

Toán 10, Tập một

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung thay Anh, trần Văn Tấn, Đặng Hùng win (Đồng nhà biên), Hạ Vũ Anh, Trần khỏe khoắn Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng

Giáo dục Việt Nam

Toán 10, Tập hai

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng nhà biên), Cung cố gắng Anh, trằn Văn Tấn, Đặng Hùng win (Đồng công ty biên), Hạ Vũ Anh, Trần táo tợn Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng

Chuyên đề học hành Toán 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng nhà biên), Cung ráng Anh, trần Văn Tấn (Đồng chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng

5

Toán 10, Tập một (Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng nhà biên kiêm công ty biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn đánh Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân

Đại học tập Sư phạm

Toán 10, Tập nhị (Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn đánh Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân

Chuyên đề học tập Toán 10

(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm công ty biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn tô Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân

6

Toán 10, Tập một (Chân trời sáng tạo)

Trần phái nam Dũng (Tổng chủ biên), è Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy

Giáo dục Việt Nam

Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng sủa tạo)

Trần nam Dũng (Tổng công ty biên), nai lưng Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy

Chuyên đề học hành Toán 10 (Chân trời sáng sủa tạo)

Trần nam Dũng (Tổng chủ biên), è cổ Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy

7

Tiếng Anh 10 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng nhà biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu quang quẻ Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng

Giáo dục Việt Nam

8

Tiếng Anh 10 Friends Global

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải, Nguyễn Thúy Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang, trần Thụy Thùy Trinh

Giáo dục Việt Nam

9

Tiếng Anh 10 THiNK

Trương Thị Thanh Hoa (Chủ biên), Cao Hồng Phát, Đoàn Thanh Phương, Bùi Thị Phương Thảo, Lê Thùy Trang

Đại học Sư phạm

10

Tiếng Anh 10 English Discovery

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng, Nguyễn Thu Hiền

Đại học tập Sư phạm

11

Tiếng Anh 10 Explore New Worlds

Nguyễn thanh bình (Tổng chủ Biên), Đinh nai lưng Hạnh Nguyên (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Xuân Lan, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

12

Tiếng Anh 10 Bright

Võ Đại Phúc (Tổng công ty biên kiêm nhà biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Đại học tập Huế

13

Tiếng Anh 10 i- Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng công ty biên kiêm công ty biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa

Đại học Huế

14

Giáo dục thể hóa học 10: mong lông

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Ngô Việt hoàn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Ngoãn, trần Văn Vinh

Giáo dục Việt Nam

15

Giáo dục thể chất 10: bóng đá

(Kết nối học thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng công ty biên), hồ Đắc đánh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường đánh Chấn Hải, trằn Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến

Giáo dục Việt Nam

16

Giáo dục thể hóa học 10: bóng chuyền

(Kết nối học thức với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng

Giáo dục Việt Nam

17

Giáo dục thể chất 10: nhẵn rổ

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng nhà biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn è Phúc, Đặng Hà Việt

Giáo dục Việt Nam

18

Giáo dục thể chất 10: bóng đá

(Cánh Diều)

Lưu quang quẻ Hiệp (Tổng công ty biên), Đinh quang quẻ Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Thành, Đinh Thị Mai Anh

Đại học tập Sư phạm

19

Giáo dục thể hóa học 10: Đá cầu

(Cánh Diều)

Lưu quang đãng Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh quang đãng Ngọc (Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng, Đinh Thị Mai Anh

Đại học Sư phạm

20

Giáo dục thể chất 10: trơn rổ

(Cánh Diều)

Lưu quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh

Đại học Sư phạm

21

Giáo dục thể chất 10: ước lông

(Cánh Diều)

Lưu quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh quang quẻ Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thạch, Đinh Thị Mai Anh

Đại học tập Sư phạm

22

Lịch sử 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng công ty biên xuyên suốt), Phạm Hồng Tung (Tổng nhà biên cấp thpt kiêm nhà biên), Nguyễn Nhật Linh, Phạm Văn Lợi, Vũ Văn Quân, Đặng Hồng Sơn, Phạm Văn Thủy, è Thị Vinh

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập lịch sử 10

(Kết nối học thức với cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng nhà biên xuyên suốt), Phạm Hồng Tung (Tổng chủ biên cấp thpt kiêm công ty biên), Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng

23

Lịch sử 10 (Cánh Diều)

Đỗ thanh bình (Tổng công ty biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị cố gắng Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn to gan Hưởng

Đại học tập Sư phạm

Chuyên đề học tập lịch sử 10

(Cánh Diều)

Đỗ thanh thản (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị cố kỉnh Bình, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thu Hiền

24

Lịch sử 10

(Chân trời sáng sủa tạo)

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm Thu Hà, trần Thị Mai, trằn Thuận, trằn Nam Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, trằn Thị Thanh Vân, Nguyễn Kim Tường Vy

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập tập lịch sử vẻ vang 10 (Chân trời sáng tạo)

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm Thu Hà, è Thị Mai, nai lưng Thuận, è Nam Tiến, Nguyễn Thanh Tiến, nai lưng Thị Thanh Vân, Nguyễn Kim Tường Vy

25

Địa lí 10

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Lê Huỳnh (Tổng nhà biên), Lê Huỳnh, Nguyễn Việt Khôi (Đồng công ty biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ Thị Hằng, è cổ Thị Hồng Mai, Nguyễn Phương Thảo

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Kết nối học thức với cuộc sống)

Lê Huỳnh (Tổng nhà biên kiêm công ty biên), Nguyễn Đình Cử, Đặng Tiên Dung, Đào Ngọc Hùng

26

Địa lí 10 (Cánh Diều)

Lê Thông (Tổng nhà biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ Dung

Đại học Sư phạm

Chuyên đề tiếp thu kiến thức Địa lí 10

(Cánh Diều)

Lê Thông (Tổng công ty biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh.

27

Địa lí 10

(Chân trời sáng sủa tạo)

Nguyễn Kim Hồng (Tổng nhà biên), Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng nhà biên), Đỗ Thị Hoài, Lâm Thị Xuân Lan, Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, è Quốc Việt

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề tiếp thu kiến thức Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo)

Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng nhà biên), Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, è cổ Quốc Việt

28

Giáo dục tài chính và pháp luật 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề tiếp thu kiến thức Giáo dục tài chính và luật pháp 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan

29

Giáo dục kinh tế tài chính và lao lý 10

(Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng nhà biên), Phạm Việt chiến hạ (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, è cổ Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, nai lưng Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

Đại học Huế

Chuyên đề học hành Giáo dục tài chính và pháp luật 10

(Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng công ty biên), Phạm Việt chiến hạ (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, è Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, è Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

30

Giáo dục kinh tế và điều khoản 10

(Chân trời sáng sủa tạo)

Huỳnh Văn tô (Tổng nhà biên), Đỗ Công Nam, Phạm bạo dạn Thắng (đồng chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, trần Nguyễn quang quẻ Hạ, Nguyễn è cổ Minh Hải, Lê Nhân Mỹ, Đỗ Thị Nguyệt, Vũ Thị Bích Thúy, Nguyễn Trọng Tuấn, Giang Thiên Vũ

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Giáo dục tài chính và luật pháp 10 (Chân trời sáng sủa tạo)

Huỳnh Văn tô (Tổng nhà biên), Đỗ Công Nam, Phạm khỏe khoắn Thắng (đồng chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Đỗ Thị Nguyệt, Giang Thiên Vũ

31

Vật lí 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng nhà biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, sơn Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập thứ lí 10

(Kết nối học thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn quang Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải

32

Vật lí 10 (Cánh Diều)

Nguyễn Văn Khánh (Tổng chủ biên kiêm nhà biên), Lê Đức Ánh, Đào Tuấn Đạt, Cao Tiến Khoa, Đoàn Thị Hải Quỳnh, trằn Bá Trình, Trương Anh Tuấn

Đại học Sư phạm

Chuyên đề học tập đồ vật lí 10

(Cánh Diều)

Nguyễn Văn Khánh (Tổng nhà biên kiêm nhà biên), Lê Đức Ánh, Đoàn Thị Hải Quỳnh, nai lưng Bá Trình

33

Vật lí 10

(Chân trời sáng tạo)

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Nguyễn Lâm Duy, Đoàn Hồng Hà, Bùi quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Đào quang đãng Thiều, Trương Đặng Hoài Thu, trằn Thị Mỹ Trinh

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập đồ lí 10

(Chân trời sáng tạo)

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội, nai lưng Dương Anh Tài, Trương Đặng Hoài Thu

34

Hoá học tập 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Kim Long (Tổng công ty biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh Tuấn

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề tiếp thu kiến thức Hoá học 10

(Kết nối học thức với cuộc sống)

Lê Kim Long (Tổng chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Vũ Anh Tuấn

35

Hoá học tập 10 (Cánh Diều)

Trần Thành Huế (Tổng công ty biên), Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ

Đại học tập Sư phạm

Chuyên đề tiếp thu kiến thức Hoá học 10

(Cánh Diều)

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà

36

Hóa học tập 10

(Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập tập chất hóa học 10

(Chân trời sáng sủa tạo)

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

37

Sinh học tập 10

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Phạm Văn Lập (Tổng nhà biên kiêm công ty biên), Bùi Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Lai Thành

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học hành Sinh học tập 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Văn Lập (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Phạm Thị Hương, Dương Minh Lam

38

Sinh học 10 (Cánh Diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Đinh quang đãng Báo (Chủ biên), Lê Thị Phương Hoa, Ngô Văn Hưng, trần Thị Thúy, Đoàn Văn Thược

Đại học tập Sư phạm

Chuyên đề học hành Sinh học tập 10

(Cánh Diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng công ty biên), Đinh quang đãng Báo (Chủ biên), Phan Duệ Thanh, è cổ Thị Thúy, Nguyễn Thị Hồng Vân

39

Sinh học 10

(Chân trời sáng tạo)

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, è cổ Hoàng Đương, Phạm Đình Văn

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề tiếp thu kiến thức Sinh học tập 10

(Chân trời sáng sủa tạo)

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, nai lưng Hoàng Đương, Phạm Đình Văn

40

Tin học tập 10

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Phạm vậy Long (Tổng nhà biên), Đào con kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học hành Tin học tập 10: khoa học máy tính

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm vắt Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Lê Việt Thành, Trương Võ Hữu Thiên

Chuyên đề học hành Tin học 10: Tin học ứng dụng

(Kết nối học thức với cuộc sống)

Phạm vắt Long (Tổng công ty biên), Đào con kiến Quốc (Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích Việt

41

Tin học tập 10 (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn cụ Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng

Đại học Sư phạm

Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ Biên), Hoàng Vân Đông, trằn Quốc Long

Chuyên đề tiếp thu kiến thức Tin học 10: Tin học áp dụng (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), hồ nước Cẩm Hà (Chủ biên), Phạm Đăng Hải, Nguyễn Thanh Tùng

42

Âm nhạc 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Phương Hoa (Tổng nhà biên kiêm chủ biên), Phạm Xuân Cung, nai lưng Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn quang Tùng

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học hành Âm nhạc 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Phương Hoa (Tổng chủ biên kiêm công ty biên), Phạm Xuân Cung, Nguyễn Đỗ Hiệp

43

Âm nhạc 10 (Cánh Diều)

Nguyễn bà xã (Tổng chủ biên), Tạ hoàng mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên

Đại học Huế

Chuyên đề học tập Âm nhạc 10

(Cánh Diều)

Nguyễn hiền thê (Tổng công ty biên), Tạ quận hoàng mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa

44

Âm nhạc 10

(Chân trời sáng sủa tạo)

Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), trằn Đức, Lê Minh Phước, nai lưng Hoàng Thị Ái Cầm

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề tiếp thu kiến thức Âm nhạc 10

(Chân trời sáng tạo)

Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), è Đức, Lê Minh Phước, è cổ Hoàng Thị Ái Cầm

45

Mĩ thuật 10: Hội họa

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng công ty biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê nai lưng Hậu Anh

Giáo dục Việt Nam

Mĩ thuật 10: kiến trúc

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng nhà biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Hồng Cương, trằn Ngọc Thanh Trang

Mĩ thuật 10:

Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng công ty biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Quốc Khánh

Mĩ thuật 10:

Lí luận và lịch sử vẻ vang mĩ thuật

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng nhà biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đào Thị Thúy Anh, Trịnh Văn Sinh

Mĩ thuật 10:

Đồ họa tranh in

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng công ty biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc

Mĩ thuật 10:

Điêu khắc

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đinh Gia Lê

Mĩ thuật 10:

Thiết kế thời trang

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng nhà biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang

Mĩ thuật 10:

Thiết kế đồ vật họa

(Kết nối học thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), quốc gia Chính

Mĩ thuật 10:

Thiết kế công nghiệp

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đỗ Đình Tuyến

Mĩ thuật 10:

Thiết kế mĩ thuật sảnh khấu, năng lượng điện ảnh

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, nai lưng Thanh Việt

Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May

46

Công nghệ 10: xây đắp và công nghệ

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng nhà biên kiêm chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập tập technology 10: xây đắp và technology (Kết nối trí thức với cuộc, sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Cường (Chủ biên), Phạm Văn Sơn

47

Công nghệ 10: technology trồng trọt

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng nhà biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập tập công nghệ 10: technology trồng trọt

(Kết nối trí thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng nhà biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Bùi Thị Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn

48

Công nghệ 10: xây đắp và công nghệ

(Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng công ty biên), Nguyễn cụ Công (Chủ biên), Nguyễn Trọng Doanh, Ngô Văn Thanh, Tổng Ngọc Tuấn, Chu Văn Vượng

Đại học tập Huế

Chuyên đề học tập tập công nghệ 10: kiến tạo và công nghệ

(Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng nhà biên), Nguyễn cụ Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Nguyễn Cẩm Thanh, Chu Văn Vượng

49

Công nghệ 10: technology trồng trọt

(Cánh Diều)

Nguyễn Tất chiến thắng (Tổng công ty biên), è Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến

Đại học tập Huế

Chuyên đề học tập tập công nghệ 10: technology trồng trọt

(Cánh Diều)

Nguyễn Tất chiến thắng (Tổng công ty biên), trằn Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải Yến

50

Hoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệp 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn thanh bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, nai lưng Thị Tố Oanh, trằn Thị Thu

Giáo dục Việt Nam

51

Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp 10

(Chân trời trí tuệ sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ quang đãng Tuyên (Đồng Tổng công ty biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy (Đồng nhà biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Đỗ Phú è Tình

Giáo dục Việt Nam

52

Hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp 10

(Chân trời trí tuệ sáng tạo 2)

Đinh Thị Kim sứt (Tổng chủ biên), Đỗ Văn Đoạt (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Đỗ Phú trần Tình, Đồng Văn Toàn, nai lưng Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Mộng Tuyền

Giáo dục Việt Nam

53

Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp 10

(Cánh Diều)

Nguyễn Dục quang (Tổng công ty biên). Hoàng gia Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân

Đại học tập Huế

54

Giáo dục quốc chống và an ninh 10

Nghiêm Viết Hải (Tổng nhà biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Ngô Gia Bắc, Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Hoàng Việt Long, Vũ Văn Ninh, Doãn Văn Nghĩa.

Giáo dục Việt Nam

55

Giáo dục quốc phòng và bình yên 10

Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ biên), Lê Hoài phái nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, tổn phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh.